گروه مهندسی سپاس
تولید کننده انواع دستگاه های تنظیم فشار باد تایر
مشتری های ما

خط تولید سایپا دیزل 

خط تولید ایران خودرو بابل

تراکتور سازی تبریز 

پیست موتور سواری آزادی

پارگینگ بزرگ مگامال

و چندین مرگز دیگر تولید و سرویس خودرو